Søk
Vis priser inklusive avgifter

Salgsbetingelser

Generelt:

EDA Elektro Data AS' (EDA) salgs- og leveringsbetingelser gjelder for våre tilbud og installasjoner/leveranser, med mindre det foreligger andre skriftlige avtaler.

Levering:

EDA forplikter seg til å levere funksjonsdyktige løsninger, med testing før overlevering.

Priser:

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Vi forbeholder oss retten til prisjustering som følger av tariffoppgjør samt justeringer fra våre leverandører ved endring i råvarepriser eller valutakurser.

Alle tilbud er gyldige i angitt periode. Ved aksept av tilbud etter dette, vil tilbudssum justeres ut fra SSB's byggekostnadsindeks for boligblokk C4 (elektro).

Betalingsbetingelser:

Våre betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager dersom ikke annet er avtalt. Alle nye kunder blir kredittvurdert, og dersom det foreligger usikkerhet knyttet til betalingsevne vil det bli avkrevd forskuddsbetaling eller betalingsgaranti.

Ved overskridelse av betalingsfrist belastes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende lov om renter ved forsinket betaling.

Salgspant:

I medhold av lov om pant § 3-14 forbeholder EDA seg salgspant i materiell og utstyr som leveres til sikkerhet for EDAs krav på kjøpesum med tillegg av omkostninger og renter. Kunden overtar ikke eiendomsretten til materiell og utstyr som er levert før kjøpesummen i sin helhet er betalt.

Miljø/EE-avgift:

Statens miljø/EE-avgifter tilkommer alt elektronisk og elektrisk materiell. Dette vil bli belastet kunden etter gjeldende satser.

Reklamasjon:

Reklamasjon på arbeider og produkter må meldes skriftlig til EDA uten ugrunnet opphold etter at feil/skade ble eller burde ha blitt oppdaget. Dersom det ikke er reklamert i tide anses kravet for bortfalt.

Retur:

Retur av overskuddsmateriell på installasjon belastes ikke kunden.

Spesialbestilt materiell, som kunden ikke ønsker å benytte, returneres under forutsetning av at EDA underleverandør godkjenner retur. Returgebyr på 50 % vil bli belastet kunden.

Garanti:

På produktleveranser gjelder våre leverandørers garantibetingelser, følgende er her standard:

  • Batteripakker               12 mnd/1 år
  • Lysarmaturer               36 mnd/3 år – kan uvides på kundes ansvar inntil 5 år
  • Brannalarmanlegg        12 mnd/1 år – utvides under forutsetning av at det opprettes serviceavtale
  • UPS     12 mnd/1 år – Kan utvides inntil 3 år
  • Telefonsystemer          12 mnd/1 år

Garanti er gyldig under forutsetning av at utstyr er brukt i henhold til forskrifter og gitte opplysninger. Hvis skade er påført av kunde eller annen installatør som følge av uforsiktighet eller feil bruk,

  • Endringer/utvidelse som kan påvirke leveransen/installasjonen
  • Benytter forbruksmateriell som ikke overholder oppgitte spesifikasjoner
  • Ikke følger instruksjoner og/eller ikke bruksanvisning for komponenter
  • Bruker komponenter på en måte som den ikke er beregnet for

kan garantien ikke gjøres gjeldende av Kunden.

Utbedring:

Under forutsetning av at kunden har reklamert uten ugrunnet opphold forplikter EDA seg til å utbedre mangler ved leveransen som skyldes feil på installasjon og komponenter.

Forutsetninger er de samme som definert ovenfor under garanti

Ansvar:

EDA's ansvar er begrenset til utbedring av feil/mangler ved installasjoner og komponenter som EDA har levert. EDA er således ikke ansvarlig for skade på person, tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og / eller følgetap. EDAs erstatningsansvar kan under enhver omstendighet ikke overstige 15 % av det samlede vederlag eks. mva. knyttet til en leveranse, dog maks kr. 500 000,-..

Force majeure:

Force majeure fritar partene fra ansvar dersom en force majeure situasjon hindrer oppfyllelse i hht avtalen, eller gjør oppfyllelse urimelig byrdefull. Som force majeure regnes enhver hindring utenfor partenes kontroll.

Tvister:

Tvister mellom kunde og EDA skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandling ikke fører frem skal tvisten behandles i Oslo tingrett som rett verneting.